ថ្មីទៀតហើយ ទូសម្ងួតវៃឆ្លាតជួយសម្ងួតកសិផលច្រើនយ៉ាង

 ទូសម្ងួតថ្មី វៃឆ្លាត

ទូសម្ងួតវៃឆ្លាត
ទូសម្ងួតវៃឆ្លាត សម្ងួត ៥០គីឡូម្តងSmart solar dryer

§ Temperature drying ranges :40 – 70 0C

§ Approximate size of Smart solar dryer (L x W x H): 2.1 x 1.2 x 1.7

§ Cover (roof): Polycarbonate sheet, 6mm of thickness

§ Frame: steel

§ Stainless sieve: 12

§ Solar panel (supply electricity to support fans of dryer): 2 (capacity:80W, 12VDC, 1.4Ah)

§ Fans for air regulation and control temperature:1 (capacity 4W, 12VDC)

§ Heating element: 1 (1200W, 220VAC)

§ Temperature controller: 2 (0-100oC)

§ Solar batteries: 2 (65Ah, 12VDC)

§ Solar inverter: 1 (5kw)

§ Maximum load: 50kg±5%

§ Door: Min. 2Warranty:1 year on parts and 2 years on service

ag4kh

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post